Výlet na Labskou přehradu - příjemná procházka ze Špindlerova Mlýna

Při příjezdu do Špindlerova Mlýna nemůžete přehlédnout tuto nádhernou starší elegantní dámu - první přehradu na řece Labi – Přehradu Labská. Srdečně vám doporučujeme její návštěvu.

Výlet na Labskou přehradu 

Popis výletu:
Výchozí místo výletu: Špindlerovské náměstí - Infocentrum SPINDL.info, půjdete 90 směr Svatý Petr a přes bíly mostek zahnete vpravo. U České hospody opět vpravo půjdete lesní cestou směr hotel Alpina, pension Fontana a Labská přehrada. Z náměstí na Labskou přehradu je to pouhých 2,5 km. Dojdete tam za 50 minut. Zpět můžete po stejné trase.
My vám nabídneme na zpáteční cestu alternativu: u přehrady přejdete silnici směr Špindlerův Mlýn a půjdete 

Převýšení a mapa níže prezentují trasu: Vrbatova bouda - Labská bouda - Pramen Labe - zpět - U Čtyř pánů - Vrbatova bouda - Šmídova vyhlídka - Medvědín lanovka.

Stručný popis trasy:
Špindlerův Mlýn - dolní stanice lanovky Medvědín → výchozí místo výletu - horní stanice Medvědín → půjdete cca 300 m po  a dále sejdete po sjezdovce / pod lanovkou na Horní Mísečky k Jilemnické boudě. ( Medvědín - Jilemnická bouda = 1 km ) → Jilemnická bouda - autobusová zastávka → bus směr Zlaté návrší - Vrbatova bouda → Vrbatova bouda -    Bucharova cesta směr Labská bouda - na cestě míjíte pomník mistra Hanče, nejvyšší vodopád ČR, Ambrožovu vyhlídku.  ( Vrbatova bouda - Labská bouda = 2 km ) →  dále   Labská bouda → Pramen Labe = 1km | Pramen Labe. ( Vrbatova bda - Labská bda - Pramen Labe = 3,5 km / 1:30 h )
zpět jdete po jiné trase - po  - směr U Čtyř pánů. ( Pramen Labe - Vrbatova bouda = 3 km ) → Vrbatova bouda - dolů po Masarykově silnici  - po 1,5 km odbočka na Šmídovu vyhlídku - horní stanice lanovky Medvědín.  ( Pramen Labe - Vrbatova bda - Medvědín = 6,5 km / 2:15 h ). Lanovkou dolů do Špindlu. Zjistěte si před túrou čas poslední lanovky zpět - Skiareal ZDE! 
Celková délka a trvání: 11 km / cca 5-6 h  (Špindl - Medvědín - Vrbatova bouda - Pramen Labe - Medvědín - Špindl)
Převýšení: stoupání ↑ 177m, klesání  ↓ 342 m
Náročnost: 2/5 nízká, vhodné pro děti
Občerstvení na trase: ANO - Horní stanice lanovky Medvědín, Vrbatova bouda, Labská bouda
Pěší túra s dětmi:  ANO
Horské kolo: ANO - po žluté. Pozor. Kolo musíte zamknout u Labské boudy.
Dětský kočárek: s trochou odvahy, na několika místech budete přenášet. Vezměte - půjčte si dětskou krosnu. S kočárkem to dáte elegantně, pokud zvolíte po oba směry žlutou trasu.
Vozíčkáři: ANO - po žluté trase oba směry. Vybrané busy jsou bezbariérové - viz jízdní řád.
Autem: není povoleno - Krkonošský Národní Park.
Je dobré vědět:
Před výletem se zastavte na našem Infocentru SPINDL.info v centru Špindlerova Mlýna a zakupte si mapu. Usnadníte si výlet a my vám rádi poradíme detaily výletu. Papírová mapa se vám nevybije a neztratí signál.
Počasí na hřebenech - on-line webkamera Medvědín, on-line webkamera Labská bouda - zde
Ideální pro rodiny s dětmi. Krásný, ale nenáročný výlet. Většinu výletu jdete s kopce.
Zjistěte si předem jízdní řád lanovky na Medvědín - zde. Časy poslední lanovky se mohou denně lišit.
Po dohodě vám lanovka vezme kočárek
Lanovka na Medvědín přepraví i vašeho pejska. 
Jízdní řád autobusů - Horní Mísečky - Vrbatova bouda - ZDE
Počasí na horách se často náhle mění. Mějte s sebou vhodné oblečení pro případ nepříznivého počasí.
Horská služba - tel +420 1210 - non stop. Uložte si do telefonu pro případ úrazu, nehody, nebezpečí.
Nacházíte se v prvním ochranném pásmu Krkonošského národního parku. Prosíme vás: chraňte přírodu, nevstupujte mimo značené cesty, netrhejte květiny a neodhazujte odpadky.

...nemůžete přehlédnout a minout tuto nádhernou starší elegantní dámu již při příjezdu do Špindlerova Mlýna - první přehradu na řece Labi – Přehradu Labská - dříve přehrada Krausovy Boudy.
Srdečně vám doporučujeme její návštěvu a pěší túru z centra Špindlerova Mlýna a zpět v celkovém trvání dvou hodin (tam i zpět). Tuto trasu lze absolvovat i s kočárkem nebo s malými dětmi. Trasu k této technické památce a zároveň i námět na nenáročný výlet máte popsán dále.
Impulsem k výstavbě tohoto krásného díla byly povodně, které způsobily katastrofální škody koncem 19. století, v Krkonoších zejména v roce 1897. Hlavním účelem tohoto díla je tedy zmírnění průchodu velkých vod a ochrana území pod hrází (snížení průtoku stoleté vody 150m3.s až na 86.11 m3.) K dalším využitím slouží například k zmírnění průtoku Labe v průběhu tání sněhu.

Píše se rok 1910 a vídeňská firma Redlich a Berger začala se stavbou Labské přehrady nákladem 3,5 mil rakouských korun z fondu bývalé Zemské komise pro úpravu řek v království Českém podle projektu vypracovaného Technickým oddělením pro úpravu řek a za vedení ing. Josefa Plicky. Stavba byla ukončena v roce 1916. Kolaudace však proběhla až 18.10. 1918. Po uvedení do provozu se začaly objevovat průsaky hrází, které se postupně zvětšovaly. Projekt na utěsnění hráze vypracovaný ve 30.letech nebyl na základě znaleckého posudku zrealizován. Utěsnění bylo provedeno až v rámci generální opravy tohoto vodního díla v letech 1966 – 1986, kdy byla kromě injektáží provedena i výměna šoupátkových uzávěrů včetně pohonu a řada dalších opravných prací.
Uprostřed vzdušného límce jsou umístěny iniciály RČ jako symbol Republiky Československé místo původních iniciál rakouského panovníka Františka Josefa I., které byly r. 1926 kamenicky upraveny na současnou podobu poté, co již r. 1920 byla zabetonována výše umístěná dvouhlavá rakouská orlice.
V letech 2006 – 2007 prošla přehrada další rekonstrukcí. K dokonalosti přispěla oprava koruny přehradní hráze.
Tato přehrada se nachází v nadmořské výšce 694,16 m n.m. Hráz je založena na orthorulách v hloubce 4–7 m pod povrchem terénu. Založení pravobřežního hrázového přelivu a kaskád je až 16 m pod povrchem.
Tížná oblouková zděná hráz Intzeho typu s předsypem je provedena z místního rulového kamene na trasocementovou maltu.
Maximální výška koruny hráze nad základnovou spárou je 41,5m. Délka hráze v koruně je 153,5m a šířka hráze v koruně je 6,15m.
Celkový objem nádrže je 3,292 mil. m3  a maximální zatopená plocha činí 26,78 ha. Průměrný dlouhodobý roční průtok 2,14 m3.s-1.Průtok Q100 činí 175 m3.s-1 .
Pro vypouštění vody z nádrže slouží levá základová výpust (pravá základová výpust je na vtoku zabetonována) o průměru 1100 mm a kapacitě 11,6 m3.s-1. Dále je zde pět výpustí zaústěných do obtokového tunelu o průměru 1000 mm a celkové kapacitě 89,9 m3.s-1. V roce 1998 byla provedena oprava všech uzávěrů a výměna ovládání a pohonu. Obtokový tunel patří k hlavním funkčním objektům vodního díla. Celková délka tunelu je 149,35 m a rozměry profilu podkovy jsou 7000/7000 mm. Tunel je vylámán v prosté skále, pouze v krátkém úseku u portálu je obezděn rulovým kamenem. Bezpečnostním zařízením pro převádění velkých vod je korunový a šachtový přeliv. Korunový přeliv je situovaný při pravém boku hráze. Koruny přelivu jsou obloženy žulovými kvádry. Čtyři přelivná pole mají v úrovni přelivné hrany světlou šířku 9,90 m. Kapacita všech polí je 74,12 m3.s-1. Šachtový přeliv situovaný u levého břehu nádrže za domkem hrázného je zděný z lomového kamene. Vnitřní průměr v úrovni prelivné hrany je 11 500 mm. Je opatřen česlovou stěnou a obslužnou lávkou. Kruhová svislá odpadní šachta má průměr 5000 mm a je zaústěná do obtokového tunelu. Kapacita šachtového přelivu je 79,37 m3.s-1.
Pro sledování průtoků nad i pod nádrží slouží dvě limnigrafické stanice. Obě jsou součástí sítě ČHMÚ s místní registrací a od roku 1999 s přenosem údajů do řídícího systému VD a VH dispečinku PL v Hradci Králové. Pro sledování výšky v nádrži slouží vodočet, umístěný na návodním líci hráze při levém břehu, dále limnigraf s místní registrací v šoupátkové šachtě a tlaková sonda, která přenáší údaje do řídícího systému vodního díla. Pro operativní předpověď vývoje přítoku je zřízeno od roku 1999 šest automatických srážkoměrných a teploměrných stanic (Medvědín, Labská bouda, Špindlerovka, Luční bouda, Pláně a přehrada) s automatickým přenosem údajů do řídícího systému vodního díla a na vodohospodářský dispečink Povodí Labe.
Vodní dílo Labská přehrada je majetkem POVODÍ LABE a,s Hradec Králové

Přehrada disponuje i dalším primátem – první vodní elektrárna na řece Labe. Ta je umístěna pod přehradní hrází a do provozu byla uvedena v roce 1994. Tři turbiny typu Banki 45/60 na instalovaný výkon 132 kW a jedna typu Banki 45/30 s instalovaným výkonem 75 kW s s celkovou hltností 3,0 m3.s-1.

Z centra Špindlerova Mlýna k přehradě vede krásná lesní cesta po zeleném turistickém značení v délce cca 2km. Z centra se vydáte cca 100m směr Svatý Petr. Za Informačním střediskem zahnete přes most doprava. Vydáte se po zelené směr Hotel Alpina a dále Labská. Po cca 1 km jste u hotelu Alpina, kde si na klidné terase s můžete dopřát krátké občerstvení. Po 700m procházkou lesem na vás čeká výhled u Pensionu Fontána. Je před vámi ještě 900m klidné procházkové cesty a jste na Labské přehradě. Zpět můžete jít stejnou cestou, nebo po hlavní silnici směr Špindlerův Mlýn - z přehrady doprava - zpět do Špindlerova Mlýna. Můžete rovněž použít autobus – jízdní řád ZDE – zastávka je 300m od přehrady. U přehrady také můžete zaparkovat vaším automobilem.

V přehradě je možnost koupaní avšak bez jakéhokoliv zázemí. S ohledem na studenou horskou vodu si na koupání přijdou jen opravdoví otužilci.
U přehrady si však můžete po její prohlídce dopřát trošku adrenalinu při přemostění. Pro odvážnější je i zorbing, kde dojíždíte na vodní hladinu!

Sportovní rybolov povoluje Lesní správa Špindlerův Mlýn – pan Pavlík tel. +420 603 900 792, 723 618 566. Lze koupit i v Praze – kontakt ZDE: Cena jednodenní povolenky je 400 Kč.

 

POPIS TRASY:

Celková délka trasy -  cca 4 km pěšky (túra v celkové délce cca 2-3 hodin)
Obtížnost - celá trasa vede po kvalitních cestách. Vhodné i pro rodiny s dětmi, možnost s kočárkem, lze kombinovat bus.
Občerstvení - Pension Fontana, Hotel Clarion
Zajímavosti na trase - Labská přehrada, Přemostění přehrady,

GPS: 50°42'42.674"N, 15°35'3.18"E

 

Výlet na Labskou přehradu - příjemná procházka ze Špindlerova Mlýna

Naše tipy

ze Špindlerova Mlýna

Máme pro vás zajímavé tipy ze Špindlerova Mlýna a okolí. Ať už je to ubytování, aktivita nebo dobrá restaurace. Ve Špindlu žijeme, je to náš domov, a tak doporučujeme to, co máme sami vyzkoušeno a máme rádi.

Přejeme vám, ať si pobyt Špindlerově Mlýně užijete podle svých představ.

 

Hotel Central 1920

Hotel Central 1920

Centrum

 • Krásný hotel přímo v centru Špindlerova Mlýna
 • Výborné tři restaurace přímo v hotelu
 • Přátelský a profesionální přístup personálu
990
Skiareál Špindlerův Mlýn

Skiareál Špindlerův Mlýn

Centrum

 • Nejlepší ski resort v ČR - pro vaši zimní i letní dovolenou
 • 27 km upravených sjezdovek, 6 lanovek a 11 vlaků
 • Každý si přijde na své - děti, rodiny, začátečníci i zkušení lyžaři.
Zobrazit více
Lyžařská škola SKOL MAX

Lyžařská škola SKOL MAX

Centrum

 • SKOL MAX je jedničkou mezi lyžařskými školami ve Špindlerově Mlýně
 • Záruka kvalitní a profesionální péče na Vaší lyžařské dovolené.
 • Profesionální instruktoři jsou připraveni stát se Vašimi lyžařskými partnery, učiteli a průvodci.
Zobrazit více
Půjčovna snowboardů Spindl Motion Rental - Melida

Půjčovna snowboardů Spindl Motion Rental - Melida

Centrum

 • Top sortiment lyží a snowboardů předních světových značek jako Völkl, Burton, Head
 • Bezplatná výměna vybavení
 • Každodenní servis vypůjčené vybavení
Zobrazit více
Pension Slunečnice

Pension Slunečnice

Sv. Petr

 • Jedno z nejlepších ubytování ve Špindlu - ve Svatém Petru.
 • Unikátní atmosféra a jedinečný výhled. Krásné moderní wellness.
 • Oceňovaná restaurace - speciality staročeské a krkonošské kuchyně.
869
Aquapark VZ Bedřichov

Aquapark VZ Bedřichov

Bedřichov

 • Úžasná zábava pro vaše děti. Zabavíte je, utaháte je.
 • Aquapark s 64 m dlouhým tobogánem. 25m plavecký bazén, 4 plavecké dráhy.
 • Divoká řeka, brouzdaliště, protiproud, dětská skluzavka, whirlpool.
Zobrazit více
Aquapark Špindlerův Mlýn

Aquapark Špindlerův Mlýn

Okružní

 • Tři tobogány, divoká řeka, dětský bazén, whirlpooly, masážní trysky, aqua bike.
 • Wellness zóna - sauna, pára nebo solná jeskyně atd.
 • Regenerační, sportovní, aromaterapeutické nebo ayurvédské masáže.
Zobrazit více
Pension U Šrenků
-13%

Pension U Šrenků

Sv. Petr

 • Výborná lokalita - sousedí se skiarénou Stoh. V létě bazén a ohniště.
 • Profesionální přístup majitelů. Romantika, klid, a domácí prostředí.
 • Ideální místo pro rodinu s dětmi každého věku.
825 Kč 715
Wellness - hotel Grand

Wellness - hotel Grand

Centrum

 • Rodinný butikový hotel s dlouholetou tradicí přímo v centru Špindlerova Mlýna.
 • Součástí hotelu je vyhlášená Restaurace v Uličce.
 • Milý personál a profesionální management.
957
Hotel Bedřiška Wellness Resort

Hotel Bedřiška Wellness Resort

Bedřichov

 • Velice oblíbený TOP luxusní wellness hotel ve Špindlerově Mlýně.
 • Nadstandartní služby, servis a péče. Klidné prostředí.
 • Nádherné wellness a vynikající restaurace Le Moon.
968
Hotel Amenity Resort Špindlerův Mlýn

Hotel Amenity Resort Špindlerův Mlýn

Labská

 • Skutečně nadstandartní ubytování a veškerý servis, který očekáváte.
 • Jedinečný výhled z terasy a restaurace, která nabízí ohromně chutná jídla.
 • Skvělé a moderní wellness.
1133
Harmony Club Hotel

Harmony Club Hotel

Bedřichov

 • Velice oblíbený luxusní wellness hotel ve Špindlu. Důraz na kvalitu.
 • Komfortní ubytování přímo na sjezdovce Medvědín. Ski-in Ski-out .
 • Wellness centrum - saunový svět, bazén, Babies Aqua Zone.
1540
Hotel resort Kristýna & Martin

Hotel resort Kristýna & Martin

Sv. Petr

 • Krásná lokalita. Profesionální přístup majitelů.
 • Sjezdovka Stoh pouze 300 m, Svatý Petr 800 m. Skibus u hotelu.
 • Stylová a kvalitní restaurace. Ideální pro firemní akce a teambuilding.
880
Hotel Martin
-17%

Hotel Martin

Sv. Petr

 • Krásná lokalita. Profesionální přístup majitelů.
 • Milý personál. Důraz na kvalitní servis.
 • Sjezdovka Stoh pouze 300 m, Svatý Petr 800 m. Skibus u hotelu.
1200 Kč 1000
Hotel Sněžka

Hotel Sněžka

Okružní

 • Jedno z nejvyhledávanějších ubytování ve Špindlerově Mlýně.
 • Krásný stylový rodinný hotel s dlouholetou tradicí a profesionálním vedením.
 • Hotel nabízí 31 luxusně vybavených pokojů, spa centrum, lobby bar a restauraci GENIUS.
627
Wellness hotel Windsor

Wellness hotel Windsor

Centrum

 • Jedinečná atmosféra a dlouholetá tradice již od roku 1894.
 • Již řadu let je jedním z nejoblíbenějších hotelů v Krkonoších. Vysoký standart služeb.
 • Příjemný wellness a vyhlášené originální Thajské masáže - Tawan.
990
Pension U Komárků

Pension U Komárků

Centrum

 • Příjemné, pohodlné a kvalitní ubytování přímo v centru Špindlu.
 • Skvělá dostupnost - zábava, výlety, relaxace, turistika, lyžování.
 • Vhodné pro rodiny s dětmi všeho věku. Bikers welcome.
550
Půjčovna snowboardů - Yellow Point

Půjčovna snowboardů - Yellow Point

Centrum

 • sjezdové lyžařské sety (lyže, hole, boty)
 • snowboardové komplety
 • skialpové sety
Zobrazit více
Resort Sv. František Erlebachova bouda a Josefova bouda

Resort Sv. František Erlebachova bouda a Josefova bouda

Okolí Špindlerova Mlýna

 • Rodinný resort uprostřed krásné přírody na hřebenech Krkonoš.
 • Aktivity: bazén, sauna, wellness, koně, sáňky, vysokohorská turistika.
 • Panoramatická restaurace s krásným výhledem na Krkonoše.
715
Vyjet nahoru
Načítám...