GDPR - Zásady ochrany osobních údajů a Poučení o právech na ochranu osobních údajů

GDPR - Zásady ochrany osobních údajů a Poučení o právech na ochranu osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

poskytované ke splnění informační povinnosti správce osobních údajů podle čl. 13 GDPR

V tomto dokumentu naleznete přehled hlavních zásad ochrany osobních údajů, které jako správce osobních údajů při své podnikatelské činnosti zpracovává společnost Špindlerův - Mlýn.com s. r. o., se sídlem Komenského 1636, 543 01 Vrchlabí, IČO: 025 15 580 (dále jen „Správce“).

Správce zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“), a jinými přímo aplikovatelnými předpisy Evropské unie.

Tímto Vám Správce poskytuje informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu dle čl. 13 GDPR, a dále o skutečnostech, které mají či mohou mít vliv na jejich ochranu, včetně přehledu Vašich práv.

1)    Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je:
Špindlerův - Mlýn.com s. r. o.
Komenského 1636, 543 01 Vrchlabí
IČO: 025 15 580

2)    Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce nemá dle GDPR povinnost ustanovit pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů k oblasti ochrany osobních údajů můžete kontaktovat Správce na emailu: info@spindl.info

3)    Účel zpracování Vašich osobních údajů, právní důvod zpracovávání
Vaše osobní údaje, které uvedete v rezervačním formuláři na webu www.spindleruv-mlyn.com,  jsou zpracovávány za účelem zpracování a vyřízení Vašeho požadavku na rezervaci. Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je tedy splnění smlouvy, na jejímž základě Vám požadovanou službu poskytujeme, a ochrana oprávněných zájmů Správce.

Správce dále zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů za účelem plnění uzavřených smluv a za účelem plnění právních povinností vyplývajících z platných právních předpisů, jako je zejména povinnost archivace účetních dokladů.

Záznamy z kamerového systému dostupného prostřednictvím webu www.spindleruv-mlyn.com jsou zpracovány za účelem poskytnutí aktuálních informací ze Špindlerova Mlýna návštěvníkům webového portálu. Kamerový systém je nastaven tak, aby pokud možno nebyly identifikovatelné jednotlivé osoby (nízké rozlišení pořízeného záznamu). Záznam je pořizován z důvodu oprávněného zájmu správce na poskytování informačního servisu návštěvníkům Špindlerova Mlýna.

4)    Jaké osobní údaje Správce zpracovává
K naplnění účelu zpracování dle bodu 3) výše zpracovává Správce v nezbytném rozsahu tyto kategorie osobních údajů:
-    rezervace ubytování – jméno a příjmení, kontaktní údaje, národnost, datum příjezdu a odjezdu, požadavky na ubytování;
-    obchodní partneři – firma, jméno, příjmení, sídlo, adresa provozovny či bydliště, IČO, DIČ, kontaktní údaje, kontaktní osoby;
-    záznamy z kamerového systému ve Špindlerově Mlýně – záznamy jsou pořizovány ve formě fotografií pouze 2x za den, v nízkém rozlišení.

5)    Mohou být Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?
Vaše osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu může Správce v souladu s GDPR zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, neboť možnost zpracování plyne z jiných právních důvodů uvedených v bodu 3) výše, tj. za účelem poskytnutí požadované služby (splnění smlouvy se zájemcem), splnění smlouvy s obchodním partnerem, plnění právní povinnosti Správce a ochrany oprávněných zájmů Správce. Možnost a zákonnost zpracování na základě výše uvedeného důvodu vyplývá přímo z platných právních předpisů, Váš souhlas proto není k tomuto zpracování potřeba.

6)    Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?
Vaše osobní údaje mohou být předávány či zpřístupněny pouze těm subjektům, které poskytují dostatečné záruky ochrany Vašich práv a Vašeho soukromí, a to zejména zavedením vhodných technických a organizačních opatření v souladu s GDPR. V zákonem stanovených případech je Správce povinen osobní údaje předat příslušným orgánům státní správy.

Vaše osobní údaje mohou být předány těmto kategoriím příjemců:
-    našim obchodním partnerům, tj. příslušnému ubytovacímu zařízení za účelem vyřízení rezervace;
-    orgánům státní správy na základě zákona;
-    externím dodavatelům, pokud je to pro nezbytné pro splnění dané smlouvy nebo zákonné povinnosti.

Úplný seznam kategorií příjemců Vašich osobních údajů Vám poskytneme na vyžádání.

7)    Předávání osobních údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

8)    Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje zpracovávány
Osobní údaje zákazníků, obchodních partnerů a kontaktních osob uchováváme 10 let. Osobní údaje uchováváme rovněž až do skončení případného sporu, vypořádání všech závazků nebo uplynutí promlčecích lhůt pro uplatnění našich nároků. Osobní údaje, jejichž archivaci vyžaduje zákon, uchováváme po stanovenou archivační dobu. Záznamy z kamerového systému jsou uloženy po dobu 5let od pořízení, pak jsou automaticky mazány.  

9)    Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:
-    právo požadovat informace o tom, zda osobní údaje, které se Vás dotýkají, jsou zpracovávány, či nikoliv;
-    právo na přístup k Vašim osobním údajům:
-    právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů;
-    právo na informace o zdrojích Vašich osobních údajů, popřípadě, zda byly Vaše osobní údaje získány z veřejně dostupných zdrojů;
-    právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů;
-    právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů;
-    právo, aby Vaše osobní údaje nebyly předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, či profilování, pokud pro to budou naplněny konkrétní podmínky;
-    právo požadovat kopii Vašich osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány;
-    požadovat po nás opravu, či doplnění Vašich osobních údajů;
-    požadovat výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě požadovat omezení rozsahu zpracování Vašich osobních údajů;
-    v případě, že udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, jste oprávněni takto udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Bližší informace o Vašich právech naleznete v dokumentu Poučení o právech na ochranu osobních údajů, který je Vám k dispozici na vyžádání u Správce nebo na webu www.spindleruv-mlyn.com.

10)    Použití automatizovaného rozhodování včetně profilování
V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.


Buďte prosím informován/a, že veškeré informace o osobních údajích lze poskytovat pouze a výhradně osobě, o jejíž osobní údaje se jedná. Za tímto účelem může Správce požadovat ověření totožnosti Vaší osoby. Pokud nebude s ohledem na povahu osobních údajů dostatečně prokázáno, že jde o osobu, o jejíž osobní údaje se jedná, nebudou Vám požadované informace sděleny.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Poučení o právech na ochranu osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete bližší specifikaci jednotlivých práv na ochranu osobních údajů podle čl. 15 – 22 a čl. 34 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Toto poučení poskytuje správce osobních údajů, společnost Špindlerův - Mlýn.com s. r. o., se sídlem Komenského 1636, 543 01 Vrchlabí, IČO: 025 15 580 (dále jen „Správce“). Fyzické osoby, jejichž údaje Správce zpracovává, mají dle GDPR tato práva:

1)    Právo na přístup ke svým osobním údajům
Toto právo spočívá v možnosti obrátit se na Správce a požadovat potvrzení o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, či nikoliv. Pokud obdržíte informaci o tom, že Správce Vaše osobní údaje zpracovává, máte právo požadovat dále tyto informace:
o    Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů.
o    O jakou kategorii osobních údajů se jedná.
o    Komu jsou Vaše osobní údaje předávány, či zpřístupněny a zda se jedná o příjemce ze třetích zemí nebo mezinárodní organizace.
o    Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, popřípadě co tuto dobu určuje.
o    Máte právo požadovat výmaz nebo opravu Vašich osobních údajů.
o    Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
o    Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.
o    Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
o    Máte právo na informace o zdrojích Vašich osobních údajů.
o    Máte právo požadovat informace o tom, zda dochází k profilování Vašich osobních údajů, tj. jaký je postup zpracování Vašich osobních údajů, jaký je význam a předpokládaný dopad na Vaše osobní údaje.
o    Máte právo požadovat informace o tom, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů automatizovaným způsobem, tj. jaký je postup zpracování Vašich osobních údajů, jaký je význam a předpokládaný dopad na Vaše osobní údaje.
o    Máte právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, které se vztahují k Vaší osobě. Kopie Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě opětovné žádosti Vám může Správce z důvodu vzniklých administrativních nákladů účtovat přiměřený poplatek.

2)    Právo na opravu osobních údajů
V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o Vás Správce zpracovává, jsou nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu Správce provede bez zbytečného odkladu poté, co mu sdělíte aktuální osobní údaje.

3)    Právo požadovat výmaz osobních údajů
Pokud u Správce uplatníte své právo na výmaz Vašich osobních údajů, má Správce povinnost veškeré Vaše osobní údaje vymazat. Tomuto požadavku však lze vyhovět pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:
o    Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
o    Odvoláte Váš souhlas, pokud byly Vaše osobní údaje zpracovány na jeho základě, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů;
o    Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
o    Vaše osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění povinnosti uložené právem Evropské unie nebo České republiky;
o    osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti, aniž pro to byly splněny podmínky.

K výmazu Vašich osobních údajů však nedojde pokud:
o    by to bylo v rozporu s výkonem práva na svobodu projevu a informace;
o    by tím došlo k porušení povinnosti, kterou Správci ukládá právo Evropské unie nebo České republiky;
o    je to nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
o    je to nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu;
o    je to nezbytné zejména pro vědecké účely a historický výzkum;
o    je to nezbytné pro uplatnění právních nároků.

V případě, že budou splněny podmínky pro výmaz Vašich osobních údajů, má Správce povinnost o tomto Vašem požadavku informovat i ty správce, o kterých ví, že Vaše osobní údaje zpracovávají, a sdělit jim, že si přejete, aby Vaše osobní údaje byly vymazány. Tuto povinnost lze ovšem splnit pouze v případě, kdy to dostupná technologie a přiměřené náklady umožňují. Posouzení je výlučně na Správci.

Pokud nebudou splněny podmínky pro výmaz Vašich osobních údajů, bude Vás Správce o této skutečnosti informovat bez zbytečného odkladu vč. důvodů, proč Vašemu právu nelze vyhovět.

4)    Právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů
Pokud u Správce uplatníte toto právo, má povinnost omezit rozsah zpracování Vašich osobních údajů. Tomuto požadavku však lze vyhovět pouze v případě, že bude splněn kterýkoliv z těchto důvodů:
o    pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, omezí Správce zpracování Vašich osobních údajů po dobu, než tuto skutečnost ověří;
o    pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů provádí Správce protiprávně a zároveň odmítáte provedení výmazu Vašich osobních údajů;
o    Vaše osobní údaje již Správce nepotřebuje pro zpracování, ale pro určení Vašeho případného právního nároku;
o    využil/a jste práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a nebylo dosud rozhodnuto, zda převažují naše oprávněné důvody pro jejich zpracování.

Pokud bude Vámi požadované omezení zrušeno, budete na to včas upozorněn/a.

5)    Oznamovací povinnost ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů
Pokud Správce Vaše osobní údaje zpřístupnil jiným příjemcům (třetím stranám), má povinnost oznámit jim veškeré opravy, výmazy či omezení zpracování osobních údajů, které bylo ve vztahu k Vašim osobním údajům učiněno. Tuto povinnost není nutno splnit, pokud by to bylo objektivně nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, poskytne Vám Správce seznam příjemců, kteří byli ve vztahu k Vašim osobním údajům vyrozuměni.

6)    Právo požadovat přenositelnost Vašich osobních údajů
Máte právo od Správce požadovat a získat Vaše osobní údaje, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo Vám bude umožněno pouze za předpokladu, že zpracování Správce provádí na základě Vámi uděleného souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů nebo je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, pokud byla se Správcem uzavřena a zpracování Vašich osobních údajů je prováděno automatizovanými prostředky. V opačném případě nemá Správce povinnost Vaší žádosti o přenositelnost osobních údajů vyhovět.

Máte právo předat tyto údaje jinému správci. Pokud je to technicky proveditelné, máte právo požadovat předání Vašich osobních údajů přímo jinému správci.

7)    Právo vznést námitku
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány z důvodu nezbytného pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, či oprávněných zájmů třetí strany, včetně případu profilování.  

U zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete vznést námitku kdykoliv. Pokud tak učiníte, nebudeme Vaše osobní údaje pro tyto účely již dále zpracovávat.

8)    Práva vztahující se k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování
Máte právo požadovat, aby Vaše osobní údaje nebyly zpracovávány automatizovaným způsobem, či profilováním. Automatizovaným způsobem je myšleno zpracování pomocí výpočetní techniky, bez lidského zásahu. Profilování je určitá forma zpracování Vašich osobních údajů, která probíhá rovněž automatizovaně a používá se k tomu, abychom mohli vyhodnotit určité aspekty, které se vztahují k Vaší osobě. Jedná se například o vyhodnocení Vašich osobních preferencí, nákupních zvyků apod.

9)    Povinnost oznamování případu porušení zabezpečení, která by mohla představovat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody
Pokud by došlo k porušení bezpečnosti Vašich osobních údajů a to tak, že by to pro Vás mohlo představovat vysoké riziko, bude Vám tato skutečnost bez zbytečného odkladu oznámena, spolu s povahou tohoto porušení zabezpečení, pravděpodobnými důsledky, které pro Vás mohou nastat, včetně přijatých opatřeních k vyřešení této záležitosti.

Současně má Správce povinnost ohlásit případ porušení, které by mohlo být rizikové pro Vaše práva a svobody, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 72 hodin od doby, kdy se o porušení dozvěděl, Úřadu na ochranu osobních údajů.

GDPR - Zásady ochrany osobních údajů a Poučení o právech na ochranu osobních údajů

Naše tipy

ze Špindlerova Mlýna

Máme pro vás zajímavé tipy ze Špindlerova Mlýna a okolí. Ať už je to ubytování, aktivita nebo dobrá restaurace. Ve Špindlu žijeme, je to náš domov, a tak doporučujeme to, co máme sami vyzkoušeno a máme rádi.

Přejeme vám, ať si pobyt Špindlerově Mlýně užijete podle svých představ.

 

Hotel Central 1920

Hotel Central 1920

Centrum

 • Krásný hotel přímo v centru Špindlerova Mlýna
 • Výborné tři restaurace přímo v hotelu
 • Přátelský a profesionální přístup personálu
990
Skiareál Špindlerův Mlýn

Skiareál Špindlerův Mlýn

Centrum

 • Nejlepší ski resort v ČR - pro vaši zimní i letní dovolenou
 • 27 km upravených sjezdovek, 6 lanovek a 11 vlaků
 • Každý si přijde na své - děti, rodiny, začátečníci i zkušení lyžaři.
Zobrazit více
Lyžařská škola SKOL MAX

Lyžařská škola SKOL MAX

Centrum

 • SKOL MAX je jedničkou mezi lyžařskými školami ve Špindlerově Mlýně
 • Záruka kvalitní a profesionální péče na Vaší lyžařské dovolené.
 • Profesionální instruktoři jsou připraveni stát se Vašimi lyžařskými partnery, učiteli a průvodci.
Zobrazit více
Půjčovna snowboardů Spindl Motion Rental - Melida

Půjčovna snowboardů Spindl Motion Rental - Melida

Centrum

 • Top sortiment lyží a snowboardů předních světových značek jako Völkl, Burton, Head
 • Bezplatná výměna vybavení
 • Každodenní servis vypůjčené vybavení
Zobrazit více
Pension Slunečnice

Pension Slunečnice

Sv. Petr

 • Jedno z nejlepších ubytování ve Špindlu - ve Svatém Petru.
 • Unikátní atmosféra a jedinečný výhled. Krásné moderní wellness.
 • Oceňovaná restaurace - speciality staročeské a krkonošské kuchyně.
869
Aquapark VZ Bedřichov

Aquapark VZ Bedřichov

Bedřichov

 • Úžasná zábava pro vaše děti. Zabavíte je, utaháte je.
 • Aquapark s 64 m dlouhým tobogánem. 25m plavecký bazén, 4 plavecké dráhy.
 • Divoká řeka, brouzdaliště, protiproud, dětská skluzavka, whirlpool.
Zobrazit více
Aquapark Špindlerův Mlýn

Aquapark Špindlerův Mlýn

Okružní

 • Tři tobogány, divoká řeka, dětský bazén, whirlpooly, masážní trysky, aqua bike.
 • Wellness zóna - sauna, pára nebo solná jeskyně atd.
 • Regenerační, sportovní, aromaterapeutické nebo ayurvédské masáže.
Zobrazit více
Pension U Šrenků
-13%

Pension U Šrenků

Sv. Petr

 • Výborná lokalita - sousedí se skiarénou Stoh. V létě bazén a ohniště.
 • Profesionální přístup majitelů. Romantika, klid, a domácí prostředí.
 • Ideální místo pro rodinu s dětmi každého věku.
825 Kč 715
Wellness - hotel Grand

Wellness - hotel Grand

Centrum

 • Rodinný butikový hotel s dlouholetou tradicí přímo v centru Špindlerova Mlýna.
 • Součástí hotelu je vyhlášená Restaurace v Uličce.
 • Milý personál a profesionální management.
957
Hotel Bedřiška Wellness Resort

Hotel Bedřiška Wellness Resort

Bedřichov

 • Velice oblíbený TOP luxusní wellness hotel ve Špindlerově Mlýně.
 • Nadstandartní služby, servis a péče. Klidné prostředí.
 • Nádherné wellness a vynikající restaurace Le Moon.
968
Hotel Amenity Resort Špindlerův Mlýn

Hotel Amenity Resort Špindlerův Mlýn

Labská

 • Skutečně nadstandartní ubytování a veškerý servis, který očekáváte.
 • Jedinečný výhled z terasy a restaurace, která nabízí ohromně chutná jídla.
 • Skvělé a moderní wellness.
1133
Harmony Club Hotel

Harmony Club Hotel

Bedřichov

 • Velice oblíbený luxusní wellness hotel ve Špindlu. Důraz na kvalitu.
 • Komfortní ubytování přímo na sjezdovce Medvědín. Ski-in Ski-out .
 • Wellness centrum - saunový svět, bazén, Babies Aqua Zone.
1540
Hotel resort Kristýna & Martin

Hotel resort Kristýna & Martin

Sv. Petr

 • Krásná lokalita. Profesionální přístup majitelů.
 • Sjezdovka Stoh pouze 300 m, Svatý Petr 800 m. Skibus u hotelu.
 • Stylová a kvalitní restaurace. Ideální pro firemní akce a teambuilding.
880
Hotel Martin
-17%

Hotel Martin

Sv. Petr

 • Krásná lokalita. Profesionální přístup majitelů.
 • Milý personál. Důraz na kvalitní servis.
 • Sjezdovka Stoh pouze 300 m, Svatý Petr 800 m. Skibus u hotelu.
1200 Kč 1000
Hotel Sněžka

Hotel Sněžka

Okružní

 • Jedno z nejvyhledávanějších ubytování ve Špindlerově Mlýně.
 • Krásný stylový rodinný hotel s dlouholetou tradicí a profesionálním vedením.
 • Hotel nabízí 31 luxusně vybavených pokojů, spa centrum, lobby bar a restauraci GENIUS.
627
Wellness hotel Windsor

Wellness hotel Windsor

Centrum

 • Jedinečná atmosféra a dlouholetá tradice již od roku 1894.
 • Již řadu let je jedním z nejoblíbenějších hotelů v Krkonoších. Vysoký standart služeb.
 • Příjemný wellness a vyhlášené originální Thajské masáže - Tawan.
990
Pension U Komárků

Pension U Komárků

Centrum

 • Příjemné, pohodlné a kvalitní ubytování přímo v centru Špindlu.
 • Skvělá dostupnost - zábava, výlety, relaxace, turistika, lyžování.
 • Vhodné pro rodiny s dětmi všeho věku. Bikers welcome.
550
Půjčovna snowboardů - Yellow Point

Půjčovna snowboardů - Yellow Point

Centrum

 • sjezdové lyžařské sety (lyže, hole, boty)
 • snowboardové komplety
 • skialpové sety
Zobrazit více
Resort Sv. František Erlebachova bouda a Josefova bouda

Resort Sv. František Erlebachova bouda a Josefova bouda

Okolí Špindlerova Mlýna

 • Rodinný resort uprostřed krásné přírody na hřebenech Krkonoš.
 • Aktivity: bazén, sauna, wellness, koně, sáňky, vysokohorská turistika.
 • Panoramatická restaurace s krásným výhledem na Krkonoše.
715
Vyjet nahoru
Načítám...